XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 3 grudnia 2021 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: poniedziałek, 6 grudnia 2021
Długość nagrania: 02:09:14
Liczba odtworzeń: 1275
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie obrad XXXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Zmiana uchwały nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Wybór metody, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie wysokości tej opłaty
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Zmiana uchwały nr XXXIV/343/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2021/2022
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Zmiana uchwały nr XIV/151/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
24. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
25. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 21 listopada 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/376/2021 z dnia 29 października 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
26. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 16 listopada 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/377/2021 z dnia 29 października 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
27. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 9 listopada 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/378/2021 z dnia 29 października 2021 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
28. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego ustanowienia zakazu wejścia na teren muszli koncertowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
29. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
30.Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
31. Zakończenie obrad XXXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad