XL Sesja - 14.12.2021 r.

Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Czas publikacji: wtorek, 14 grudnia 2021
Długość nagrania: 05:11:25
Liczba odtworzeń: 1164
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:132.Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2021 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2021 r.
10:153.Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2021 z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2021 r.
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2041.
5.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot.projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
c)przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
d)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
e)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
f)przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej wraz z przedstawieniem poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
g)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
h)przedstawienie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
i)dyskusja nad wniesionymi poprawkami komisji i autopoprawką Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i ich przegłosowanie.
j)przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
k)dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041 wraz z autopoprawką.
l)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041 wraz z autopoprawką.
m)dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z poprawkami i autopoprawkami.
n)podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z autopoprawką.
6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Murowana Goślina na lata 2021 - 2036.
8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu fiansowego tych wydatków.
9.Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2022.
10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku części pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie.
11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Murowana Goślina na lata 2021 - 2024".
12.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022.
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/2012 w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach komunikacji wewnątrzgminnej organizowanej na zlecenie Gminy Murowana Goślina przez firmę wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Murowana Goślina.
14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2026 dla Miasta i Gminy Murowana Goślina.
16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2024.
17.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2022.
18.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na rok 2022.
19.Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Murowana Goślina Panu Janowi Grabkowskiemu.
20.Projekt uchwały w sprawie skargi [...] na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
21.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie wysokości diet radnych Gminy Murowana Goślina.
22.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina za okres od 18 października do 5 grudnia 2021 r.
23.Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
24.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Murowanej Goślinie - najnowsze transmisje z obrad

wtorek, 2 lipca 2024 128
niedziela, 9 czerwca 2024 167
piątek, 10 maja 2024 196
piątek, 10 maja 2024 148
czwartek, 21 marca 2024 228
czwartek, 15 lutego 2024 287
czwartek, 14 grudnia 2023 336
wtorek, 7 listopada 2023 380
środa, 25 października 2023 409
wtorek, 26 września 2023 418
czwartek, 29 czerwca 2023 472
poniedziałek, 5 czerwca 2023 540
Pokaż wszystkie transmisje