XLI Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 lutego 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: piątek, 25 lutego 2022
Długość nagrania: 01:30:50
Liczba odtworzeń: 989
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Nadanie nazwy rondu położonemu na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, zlokalizowanemu przy zbiegu ulic: Żwirki i Wigury, Ordynackiej i Alei Sportowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2022”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Udzielenie bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu braku reakcji na wykroczenia na scenie muszli koncertowej oraz odrzucenia wniosku o przywrócenie ogólnego dostępu do kamer monitoringu miejskiego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu demontażu znaków na parkingu przy parku miejskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19.Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Zakończenie obrad XLI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad