XLIV Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 maja 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: piątek, 27 maja 2022
Długość nagrania: 01:20:40
Liczba odtworzeń: 867
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Przyjęcie informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub. za 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
11. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
12. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
13. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski i nadania jej statutu
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2022
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18.Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 3 maja 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLIII/468/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19.Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu organizowanych imprez w parku miejskim, wykroczeń w muszli koncertowej, użytkowania parkingu przy ul. Słowackiego oraz ogólnodostępnego podglądu z kamer miejskich
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21.Przystąpienie do realizacji Programu „Opieka 75+" na rok 2022 ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Mieście Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Zakończenie obrad XLIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad