XLVI Sesja - 14.06.2022 r.

Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Czas publikacji: poniedziałek, 20 czerwca 2022
Długość nagrania: 05:42:47
Liczba odtworzeń: 813
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 20 kwietnia 2022 r.
3.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Murowana Goślina za 2021 rok.
4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Murowana Goślina za 2021 rok.
a)głosy radnych
b)głosy mieszkańców
5.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina wotum zaufania.
6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b)przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
d)ustosunkowanie się Burmistrza do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e)przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wyrażonego we wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
f)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
g)zapoznanie sie z opiniami pozostałych Komisji,
h)dyskusja,
i)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
j)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2043.
9.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Murowana Goślina lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Murowana Goślina lub jej jednostkom organizacyjnym.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/200/2008 ws. przystąpienia Gminy Murowana Goślina jako przedstawiciela sektora publicznego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek" oraz zmianie uchwały nr XXVI/202/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/200/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Murowana Goślina jako przedstawiciela sektora publicznego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek"
11.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie.
12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 798, 329 i części działki nr 862 w Kamińsku.
13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina
14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
15.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Murowana Goślina na rok szkolny 2022/2023.
16.Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie.
17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
18.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
19.Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
15:4020.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Murowanej Goślinie - najnowsze transmisje z obrad

wtorek, 2 lipca 2024 128
niedziela, 9 czerwca 2024 167
piątek, 10 maja 2024 196
piątek, 10 maja 2024 149
czwartek, 21 marca 2024 228
czwartek, 15 lutego 2024 287
czwartek, 14 grudnia 2023 336
wtorek, 7 listopada 2023 380
środa, 25 października 2023 409
wtorek, 26 września 2023 418
czwartek, 29 czerwca 2023 472
poniedziałek, 5 czerwca 2023 540
Pokaż wszystkie transmisje