XLV Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 czerwca 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: czwartek, 23 czerwca 2022
Długość nagrania: 02:03:04
Liczba odtworzeń: 828
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Przyjęcie raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2021 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja - debata
d)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski wotum zaufania
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta i w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok; w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok
11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Uchwalenie programu osłonowego Miasta Tomaszów Lubelski „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Zawarcie porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Roztocze Środkowe” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspólnych projektów zintegrowanych
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15.Przyjęcie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski oraz określenie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Uchylenie uchwały nr XXX/308/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17.Zaopiniowanie wniosku Arminotto sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18.Zaopiniowanie wniosku ProviteI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej odmowy powołania komisji do nadzoru nad pomiarami natężenia hałasu podczas imprez w parku miejskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Zakończenie obrad XLV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad