LIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: piątek, 16 grudnia 2022
Długość nagrania: 02:15:40
Liczba odtworzeń: 646
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie obrad LIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
11:233. Przyjęcie porządku obrad
11:244. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
11:565. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
11:576. Interpelacje i zapytania radnych
11:577. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
12:178. Sprawy różne
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 - 2030
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)dyskusja
e)podjęcie uchwały
10. Uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)dyskusja
f)podjęcie uchwały
13:3611. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:3812. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:4013.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:4214.Zmiana uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:4715. Zakończenie obrad LIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad