LII Sesja - 13.12.2022 r. (zanonimizowana)

Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Czas publikacji: wtorek, 13 grudnia 2022
Długość nagrania: 03:41:44
Liczba odtworzeń: 547
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:082.Przyjęcie protokołu nr XLIX/2022 z XLIX Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 października 2022 r.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.
10:17a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.
10:17b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.
10:17c)przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 -2024.
10:32d)przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.
10:55e)dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043 wraz z autopoprawką.
10:55f)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043 wraz z autopoprawką.
4.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
10:57a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
11:02b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
11:05c)przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie dot. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
11:06d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
11:13e)przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
11:42f)dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z autopoprawką.
11:42g)podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawką.
11:595.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
12:026.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2043.
12:037.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
12:038.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok.
12:089.Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12:0810.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 143/4, 143/5, 145/3 oraz części działki 144/1 w Mściszewie.
12:1011.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 193/4 w Murowanej Goślinie.
12:1212.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rakowni.
12:1313.Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Kamińsko, sołectwa Łopuchowo, sołectwa Pzebędowo do udziału w Programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
12:1514.Projekt uchwały w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina, wprowadzonego uchwałą Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2019 roku.
15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Murowana Goślina.
12:1916.Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
12:1917.Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Murowana Goślina za lata 2020 - 2021.
12:2018.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
13:4119.Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
13:4120.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Murowanej Goślinie - najnowsze transmisje z obrad

wtorek, 2 lipca 2024 128
niedziela, 9 czerwca 2024 167
piątek, 10 maja 2024 196
piątek, 10 maja 2024 149
czwartek, 21 marca 2024 228
czwartek, 15 lutego 2024 287
czwartek, 14 grudnia 2023 336
wtorek, 7 listopada 2023 380
środa, 25 października 2023 409
wtorek, 26 września 2023 418
czwartek, 29 czerwca 2023 472
poniedziałek, 5 czerwca 2023 540
Pokaż wszystkie transmisje