Sesja Rady w dniu piątek, 7 czerwca 2024

Rada Gminy Grodziczno
Czas publikacji: piątek, 7 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:50:15
Liczba odtworzeń: 163
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie III sesji Rady Gminy.
09:052. Stwierdzenie quorum.
09:093. Przyjęcie porządku obrad.
09:094. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
09:155. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
09:156. Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 609).
09:437. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania:
09:38a)przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grodziczno za 2023 rok,
09:41b)debata
10:288. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2023 rok:
10:27a)sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2023,
10:27b)sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2023,
10:27c)przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-114/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2023.
10:419. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2023:
10:35a)przedstawienie Uchwały Nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2023, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2023 i przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno,
10:37b)przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-236/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
11:1710. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2024 – 2037.
11:3811. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
11:4212. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Świniarc, gmina Grodziczno.
11:4513. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Grodziczno.
11:4814. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/321/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
11:4915. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Grodziczno do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
11:5116. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia delegata Gminy Grodziczno na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
12:0317. Sprawy różne.
12:0318. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Grodziczno - najnowsze transmisje z obrad

poniedziałek, 6 maja 2024 137
poniedziałek, 6 maja 2024 258
poniedziałek, 6 maja 2024 548
środa, 27 marca 2024 275
poniedziałek, 26 lutego 2024 392
poniedziałek, 26 lutego 2024 590
wtorek, 30 stycznia 2024 492
Pokaż wszystkie transmisje