Sesja Rady w dniu piątek, 7 czerwca 2024

Rada Powiatu w Chełmie
Czas publikacji: piątek, 7 czerwca 2024
Długość nagrania: 03:08:28
Liczba odtworzeń: 103
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:061.Otwarcie obrad sesji.
12:082.Stwierdzenie quorum.
12:253.Zatwierdzenie porządku obrad.
12:264.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12:295.Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
12:486.Interpelacje i zapytania radnych.
12:507.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie za 2023 rok.
12:518.Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2021-2026” za 2023 r.
12:539.Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na Lata 2021-2026” za 2023 r.
12:5410.Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2021-2026” - za 2023 r.
12:5511.Sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 2021-2023” - za 2023 r.
12:5712.Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chełmskiego na Lata 2022-2030” – za 2023 rok.
13:1413.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
13:2814.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
13:4115.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.
14:5516.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych.
15:0017.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
15:0018.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
15:0119.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
15:1120.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Chełmie.
15:1221.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Chełmie do podpisywania delegacji Przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie.
15:1322.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
15:1423.Wnioski komisji.
15:1424.Komunikaty Przewodniczącego.
15:1425.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu w Chełmie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje