IV Sesja Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Rada Miasta Józefowa
Czas publikacji: piątek, 7 czerwca 2024
Długość nagrania: 01:28:57
Liczba odtworzeń: 101
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.
15:042.Przyjęcie porządku obrad.
15:053.Przyjęcie protokołów z obrad II i III sesji.
15:134.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
15:145.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 608/VIII/2023 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
15:166.Uchwała w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 lat na terenie Gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025”
15:247.Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Józefowa.
16:008.Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Miasta Józefowa.
16:029.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podleśnej i projektowanej ul. Godebskiego.
16:0310.Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w pasie drogowym w obr. 48 w Józefowie.
16:0411.Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Józefowa za rok 2023.
16:0512.Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników.
16:0613.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy.
16:0814.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Józefowa.
16:1715.Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie
16:2916.Wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.
pokaż cały porządek obrad