V Sesja Rady Gminy Kleszczów - 5 lipca 2024

Rada Gminy Kleszczów
Czas publikacji: poniedziałek, 8 lipca 2024
Długość nagrania: 01:10:47
Liczba odtworzeń: 432
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
13:102. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów kosztów przyłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Kleszczów.
13:143. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13:184.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033.
13:195.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok.
13:326. Rozpatrzenie petycji Mieszkańców Gminy Szczerców o podjęcie wszelkich możliwych działań przez Władze Gminy Kleszczów – Wójta Gminy i Radę Gminy w Kleszczowie w sprawie uniemożliwienia jakiejkolwiek działalności, w szczególności działalności przemysłowej, która prowadziła będzie do zanieczyszczenia środowiska poprzez zrzut zanieczyszczeń, ścieków do Strugi Aleksandrowskiej na terenie Gminy Szczerców.
13:337. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na IV sesji w dniu 18 czerwca 2024 roku.
8. Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.
13:339. Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
14:1310. Wolne wnioski i informacje.
14:1311. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad