III Sesja Rady Gminy w Wagańcu 28.12.2018 r.

Rada Gminy Waganiec
Czas publikacji: piątek, 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 04:52:29
Liczba odtworzeń: 610
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
08:464. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2018 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo, zadanie I).
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin).
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok.
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych,
d)dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e)głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin).
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo, etap I).
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego - dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.
18.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
20.Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2017/2018.
21.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.
22.Wolne wnioski
14:5123.Zamknięcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec.
pokaż cały porządek obrad