Nagranie z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w dniu piątek, 28 grudnia 2018r.

Rada Miejska w Jarocinie
Czas publikacji: 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 01:10:04
Liczba odtworzeń: 1538
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad;
2.Informacja w sprawie ustalenia opłat planistycznych;
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/763/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy i Miasta Jarocin;
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów w Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie;
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2018 – 2041;
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2018;
10:1411.Zamknięcie obrad.
-Zostanie zaproponowana zmiana porządku obrad
pokaż cały porządek obrad