IV Sesja Rady Gminy Lubawa - 28 grudnia 2018 roku (VIII Kadencja)

Urząd Gminy Lubawa
Czas publikacji: 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 00:43:35
Liczba odtworzeń: 2162
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski i interpelacje.
5.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025:
a)odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
c)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025.
6.Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2019 rok:
a)odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2019 rok,
b)odczytanie opinii wypracowanej przez Komisje Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubawa na 2019 rok,
d)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2019 rok.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)zawarcia porozumienia międzygminnego,
d)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e)Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
8.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad