IV Sesja Rady Miejskiej w Augustowie - 28 grudnia 2018

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 03:36:33
Liczba odtworzeń: 2457
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
4.Omówienie stanu realizacji programu związanego z wymianą pieców.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian budżetu miasta na rok 2018,
b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2033.
c)zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,
d)zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie,
e)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
f)zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie,
g)wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza,
h)wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
i)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Lipowiec II",
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.Zapytania i wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad