LII Sesja Rady Miejskiej w Jeżowie w dniu 30 czerwca 2023

Rada Miejska w Jeżowie
Czas publikacji: 3 lipca 2023
Długość nagrania: 02:10:04
Liczba odtworzeń: 308
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:411.Otwarcie Sesji
10:412.Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej w Jeżowie
10:513.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jeżowa
11:384.Raport Burmistrza Jeżowa o stanie Gminy Jeżów za 2022 r.
1)debata nad raportem;
11:435.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jeżowa wotum zaufania.
11:536.Zapoznanie z Uchwałą Nr III/81/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 04 maja 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Jeżowa z wykonania budżetu za 2022 rok.
11:547.Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 6 czerwca 2023 roku dotycząca wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2022
11:568.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2022 r
11:569.Zapoznanie z Wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Jeżowa za 2022 rok ;
11:5810.Zapoznanie z Uchwałą Nr III/141/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium za 2022 rok.
12:0911.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jeżowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 r
12.Podjęcie uchwał :
12:281)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023–2038
12:282)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok
12:333)Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Jeżowa
12:4713.Sprawy bieżące.
12:4714.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad