III Sesja Rady Miasta Żagań z dnia 28.12.2018 cz.3

Rada Miasta Żagań
Czas publikacji: piątek, 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 00:56:51
Liczba odtworzeń: 376
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:152.Zmiany porządku obrad.
10:153.Protokół II sesji Rady Miasta Żagań odbytej w dniu 07.12.2018r.
10:184.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym.
10:265.Sprawozdanie z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
10:326.Informacje Burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady Miasta.
7.Podjęcie uchwał.
10:38a)w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań,
10:54b)w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań,
11:42c)o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,
11:511)Autopoprawki.
11:42d)w sprawie: o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018-2030,
11:511)Autopoprawki.
11:44e)o zmianie uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały Nr XLIX/130/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
11:50f)w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku,
11:501)Autopoprawki.
12:29g)w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,
12:291)Autopoprawki.
12:49h)w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-2030,
12:471)Autopoprawki.
12:51i)w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2019 rok,
12:53j)zmieniająca uchwałę nr XLIX/122/2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2018 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
12:59k)w sprawie: przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Miasto Żagań do realizacji części zadania publicznego,
13:00l)w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2019,
13:02m)W sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2019,
13:03n)w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,
13:07o)w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca tymczasowego przetrzymania bezdomnych zwierząt w roku 2019 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu,
13:061)Autopoprawka
13:28p)o zmianie Uchwały Nr LVII/76/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,
13:281)Autopoprawka .
13:31r)w sprawie: uchylenia Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miasta Żagań o zmianie Uchwały udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
13:368.Wolne wnioski i informacje.
13:369.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad