III Sesja Rady Gminy Garbów 2018.12.28

Rada Gminy Garbów
Czas publikacji: piątek, 28 grudnia 2018
Długość nagrania: 02:37:22
Liczba odtworzeń: 313
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:141.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
09:132. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
09:413. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
09:484. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice.
09:565. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów.
10:156. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022 (w tym zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej).
11:157. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Garbów na 2019 rok:
a)a. zaprezentowanie projektu budżetu przez Skarbnika Gminy;
b)b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Garbów na 2019 rok;
c)c. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu;
d)d. dyskusja;
e)e. głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektu budżetu;
f)f. uchwalenie uchwały budżetowej.
11:278. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
11:279. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
11:2910.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zwołania zebrań wyborczych w sołectwach gminy Garbów.
11:2911. Składanie na piśmie do Przewodniczącego Rady interpelacji i zapytań radnych stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.
11:2912.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:4413.Sprawy bieżące.
11:4514.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Garbów - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje