Nagranie LI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2023

Sejmik Województwa Lubelskiego
Czas publikacji: poniedziałek, 18 września 2023
Długość nagrania: 01:18:31
Liczba odtworzeń: 546
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr L/2023 z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lipca 2023 roku.
4.Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego – druk nr LI/1/2023.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemień w 2023 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne – druk nr LI/2/2023.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 – druk nr LI/3/2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Zakarpackim (Ukraina) – druk nr LI/4/2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Chmielnicką Radą Obwodową (Ukraina) – druk nr LI/5/2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego – druk nr LI/6/2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok – druk nr LI/7/2023.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Sprawy różne, wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad