XLVII Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 18 września 2023 r.

Rada Miejska w Śremie
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 01:36:10
Liczba odtworzeń: 93
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Przedstawienie porządku obrad.
14:023.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Śremie.
14:124.Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek gminnych w 2022 roku.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:17a)w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
14:21b)w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie,
14:23c)w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie,
14:25d)w sprawie zmiany przebiegu ulicy Modrzewiowej we wsi Psarskie,
14:26e)w sprawie zmiany przebiegu ulicy Kasztanowej we wsi Psarskie,
14:28f)w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem,
14:30g)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zbrudzewie w rejonie ul. Brylantowej i Perłowej oraz ul. Ametystowej i Daktylowej,
14:32h)zmieniającego uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie,
14:33i)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 537/2, obręb Śrem,
14:42j)zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok,
14:47k)zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 – 2033,
14:56l)w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 1),
14:57m)w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 2),
14:58n)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników,
15:23o)w sprawie wyboru ławnika sądowego.
15:236.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
15:347.Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy.
15:358.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad