Sesja Rady w dniu 27 września 2023

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim
Czas publikacji: 4 października 2023
Długość nagrania: 00:44:42
Liczba odtworzeń: 453
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr LXXI/2023, Nr LXXII/2023 i Nr LXXIII/2023 z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
17:137. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
17:158. Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
17:169. Uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
17:1710. Uchwała w sprawie wyłączenia z użytkowania jako droga fragmentu drogi gminnej nr 209001N – ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim.
17:1711. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 209052N – ul. Jarosława Dąbrowskiego.
17:1912. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą „Warmińskie Źródło” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
17:2113. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.
17:2114. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2023–2035.
17:2315. Interpelacje radnych.
17:2316. Zapytania radnych.
17:2417. Wnioski i petycje obywateli.
17:2418. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad