XLVIII Sesja Rady Gminy Pcim

Rada Gminy Pcim
Czas publikacji: poniedziałek, 20 listopada 2023
Długość nagrania: 01:23:44
Liczba odtworzeń: 267
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:161.• Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:162. • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
14:163. • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pcim w roku szkolnym 2022/2023.
14:214. • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/320/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
14:245. • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Pcim w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
14:276. • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
14:307. • Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka lub przysposobienia dziecka w roku 2024 pn. „Gminne becikowe”.
14:318. • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14:359. • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Gminy Pcim.
14:4010. • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pcim dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Pcimiu.
14:4111. • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pcim dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Trzebuni.
15:0112. • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Pcim z gminami Lubień i Tokarnia w zakresie realizacji wspólnej gospodarki ściekowej.
15:0413. • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PCIM – AKTUALIZACJA NA LATA 2023–2029 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032”.
15:1114. • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
15:1315. • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
15:1816. • Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
15:3317. • Wolne wnioski i informacje.
15:3318. • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
15:3319. • Zakończenie XLVIII sesji Rady Gminy Pcim.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Pcim - najnowsze transmisje z obrad

środa, 29 maja 2024 467
wtorek, 2 kwietnia 2024 201
czwartek, 15 lutego 2024 219
środa, 27 grudnia 2023 235
poniedziałek, 20 listopada 2023 267
piątek, 27 października 2023 311
piątek, 4 sierpnia 2023 337
czwartek, 13 lipca 2023 381
wtorek, 30 maja 2023 447
wtorek, 18 kwietnia 2023 363
środa, 29 marca 2023 387
Pokaż wszystkie transmisje