LXXX Sesja Rady Miejskiej cz.1

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: sobota, 6 kwietnia 2024
Długość nagrania: 01:31:02
Liczba odtworzeń: 177
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja nt. obsługi prawnej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do właściwego organu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o., na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyrowie i objęcie udziałów przez Gminę Miejską Ostróda
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ostróda na lata 2024-2026.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2028.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla miasta Ostróda na lata 2024-2028.
15.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2024.
16.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
17.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024-2030.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 74/14, położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. Olsztyńskiej.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 196/14 oraz nr 196/17.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 132/2, położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. Władysława Reymonta.
24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 418/48, 418/46, 418/49 i 418/47.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 93/4, położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. Mazurskiej.
26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 134 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 135 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 136 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
29.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 127 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 128 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
31.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 129 oraz nr 133, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
32.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 142 oraz nr 145, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
33.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 141 oraz nr 145, położonych w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
34.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 139, położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
35.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 140, położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
36.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 130 położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny.
37.Informacje Przewodniczącego Rady.
38.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej i realizacji uchwał Rady.
39.Wolne wnioski i informacje.
40.Interpelacje i zapytania.
41.Zamknięcie LXXX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Ostródzie - najnowsze transmisje z obrad

piątek, 24 maja 2024 138
środa, 22 maja 2024 158
poniedziałek, 13 maja 2024 146
poniedziałek, 13 maja 2024 131
wtorek, 23 kwietnia 2024 405
sobota, 6 kwietnia 2024 239
sobota, 6 kwietnia 2024 157
sobota, 6 kwietnia 2024 177
Pokaż wszystkie transmisje